facebook

2018-2019 Scores

Club Summary

Team North

Team Hennepin

Team South


Team North


Team Hennepin


Team South


CQWW

Team North

Team Hennepin

Team South

NOTES:
RTTY - NRØT + KEØROG
SSB - WØAIH + K9MU, NØMK, WØZF, N9ISN, KØTG
SSB - NØUV + KØSV
SSB - WOslash;HJZ GETS 1/7 OF KH6J SCORE
SSB - NE9U GETS 1/5 OF PJ4G SCOREG
CW - NØEO = AAØAW
CW - C6ARW = NØHJZ
CW - KP2/NØUK
CW - NØIJ + AAØAW, NE9U


Sweepstakes

Team North

Team Hennepin

Team South

NOTES:
CW: WØAA = WAØMHJ
CW: KTØR = KØOB
CW: NØAT + NØKK
SSB: NØV = KAØZLG
SSB: KØFVF = KØTI
SSB: NØAT + NØKK
SSB: NRØT + KEØOR, NØMK, KEØROG
SSB: KTØR = KØOB
SSB: NØEO = AAØAW


ARRL 160M

Notes:
WØAIH = KØTG


ARRL 10M

Notes:
NØEO = AAØAW
WØAIH = NE9U


ARRL RTTY

NOTES:
WCØAAA = AAØAE
KEØOR + AAØAE
KIØF + NØBUI, KB9S


MN QSO Party

NOTES:
WØK = KØJP
WØA = WØAD
WØZ = WAØLIF
KØLD = KA8HDE + WAØMHJ
KXØA = K9DU
WØZF + KØBBC
HC1DW = WØOR
NØBUI + KIØF
NØEOC = KØDSL + KCØNFB
NØEO = AAØAW
KEØTL + NRØT
NØUR + KBØR
KØARF = KØSV + NØUV
NØIJ + AAØME


ARRL DX

Team North

Team Hennepin

Team South

NOTES:
CW: HC1DW = WØOR
CW: NRØT + NØMK
CW: VP5K = ACØW & KØPC
SSB: KEØTL + KEØOR, NØMK, NRØT
SSB: NØEO = AAØAW
SSB: WØWCS = NDØC
SSB: TI/W6PNG = AEØEE, KØBBC